COMPANY
개요

회사명  주식회사 로렐
   
대표이사 이즈미 토라오 [대표이사 인사말]
   
본사 〒270-1176 지바현 아비코시 시바사키다이 2-11-23 네모토 제2빌딩 1층
TEL: +81-4-7181-9191  FAX: +81-4-7181-9192
   
자본금 1,200만엔
   
창립일 1968년 1월 29일 
   
결산 8월
   
주요 업무 소프트웨어 기획, 설계, 제조
   
주 거래처 NEC Corporation
NEC Network & System Integration Corporation
Hitachi Research Laboratory
Kyowa Exeo Corporation
Tsukiden Software co,ltd
   
주거래 은행 미쓰비시UFJ은행 카츠시카지점
미즈호 은행 카츠시카지점
리소나 은행 무라마치지점
   

 

 

사내 안내 영상

 

 

 

찾아오시는 길

 

JR조반선 텐노다이역 북쪽 출구에서 도보로3분